ผู้ที่ชอบ Shopping ด้วยวิธี ซื้อของออนไลน์ หากพบว่าสั่งซื้อแล้วกลับไม่ได้สินค้านั้น หรือไม่ได้สินค้าเลย หรือ ได้แล้วแต่สิินค้าชำรุุด จำทำอย่างไรดี ทาง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA ได้เผยวิธีการร้องเรียน กรณีซื้อของออนไลน์ แล้วกลับได้สินค้ามีปัญหา หรือไม่ได้สินค้า ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

หากคุณ ซื้อของออนไลน์ และได้รับสินค้าทางไปรษณีย์ เปิดออกมากลับพบว่าสินค้าชำรุด หรือไม่ตรงคำโฆษณา ให้ทำการถ่ายรูปสินค้าที่เราได้รับไว้เป็นหลักฐาน (ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าชำรุด หรือสินค้าที่ไม่ตรงกับคำโฆษณา) จากนั้น ต้องติดต่อไปยังผู้ขาย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของสินค้าและสอบถามถึงวิธีการเยียวยาความเสียหาย

– ถ้าเป็นการซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับผิดชอบของเว็บไซต์
กำหนดไว้แล้ว สามารถติดต่อไปยังคอลเซ็นเตอร์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

– ถ้าเป็นการซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ต้องติดต่อ ไปยังพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นก่อน

หากตกลงกับผู้ขายหรือร้านค้าไม่ได้ ให้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อขอ
คำแนะนำและความช่วยเหลือต่อไป โดยการร้องเรียนต้องรวบรวมหลักฐานดังนี้คือ

– ใบสั่งซื้อสินค้าหรือคำสั่งซื้อสินค้า

– ข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย

– ข้อมูลร้านค้า

– หลักฐานการชำระเงิน

– ถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้เป็นหลักฐาน

– นำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน

– และส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน แต่ละหน่วย ตามประเด็นที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ

1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC โดย ETDA
ให้คำแนะนำ คำปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ ออนไลน์ เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการรับ-ส่ง การแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และ ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ครอบคลุม 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึง การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อได้ที่สายด่วนหมายเลข 1212
อีเมล : 1212@mdes.go.th

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือมีอันตรายต่อผู้บริโภค ตลอดจนการโฆษณา
ส่งเสริมการขายทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1556
อีเมล: complain@fda.moph.go.th

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเน้นการคุ้มครองให้ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเกินจริง ต้องติดฉลากสินค้าอันตรายและสัญญา ที่ทำกับผู้บริโภคที่ไม่เป็นธรรม และอยู่ในอำนาจที่ สคบ. เข้าไปดูแลได้

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1166
อีเมล : consumer@ocpb.go.th

4. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อ หรือขายสินค้าอุปโภคให้เกิดความเป็นธรรม การกำหนดราคาสินค้า และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคา ปริมาณสินค้า และความไม่เป็นธรรมทางการค้า

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1569
อีเมล: 1569@dit.go.th

5. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านปัญหาสินค้าและบริการทั่วไปที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ การแก้ปัญหากับคู่กรณี และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแก้ปัญหา รวมทั้งให้การช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ติดต่อโทร. 02 248 3734-7
อีเมล: complaint@consumerthai.org

ข้อมูลจาก”Checklist รู้ทันซื้อขายออนไลน์” โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์